Cách đo lường Core Web Vitals trong Google Analytics (field)

cách đo lường core web vitals fcp, fid, cls trong google analytics

Hướng dẫn thu thập và đo lường 3 chỉ số của Core Web Vitals cho WordPress trong Google Analytics từ các lần tải trang thực của khách truy cập (field data).